Home / Contract cadru

CONTRACT CADRU DE COMERCILIZARE A SERVICIILOR DE GHIDAJ

N. ……………………. Din data de …………………………..

Părțile contractante:

Societatea ADVENTURE NATION SRL., cu sediul în Bucuresti, Blv. Camil Ressu Nr. 13, Bl. 58, Apt. 24, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15610/19.12.2013, Cod de Inregistrare Fiscala: 17544074, cont bancar RON: RO55BTRLRONCRT0496728101 deschis la Banca Transilvania Suc. Oradea, reprezentată legal prin Dl. Popa Vasile Alin in calitate de administrator, denumită în continuare Prestator,

si

turistul/reprezentantul turistului,

Nume………………………………………………………………………….. Adresa …………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, dispunand de CI/Pasaport ………………………………………………………………, telefon…………………………………………... email:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Au convenit la incheierea prezentului contract

Comunicarea intre cele doua parti a fost agreata prin urmatoarele mijloace considerate oficiale: E-mail, SMS, Facebook.

I. Obiectul contractului

I.1. Îl constituie vânzarea de către Prestator a serviciilor de ghidaj mentionate mai jos, înscrise în voucher, pe website-ul www.aventurasisocializare.ro, pe pagina de Facebook Adventure Nation sau orice alt înscris anexat prezentului contract. Anexele fac parte din contract.

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I.2 Prezentul contract-cadru se completează cu aspectele prezentate pe website-ul www.aventurasisocializare.ro, corespunzător evenimentului ales de turist.

II. Prețul contractului și modalități de plată

II.1. Prețul serviciilor de ghidaj este de ……………………………………….. și se compune din costul serviciilor turistice efective și comisionul Prestatorului. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat pe site-ul www.aventurasisocializare.ro, în alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

II.2. Modalități de plată:

II.2.1. La încheierea contractului Prestatorul va solicita după caz, plata integrală a evenimentului sau un avans reprezentând o parte din prețul acestuia.

II.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face cel mai tarziu in ziua inceperii prestarii serviciilor de ghidaj, cu ocazia prezentarii la locul de intalnire stabilite.

II.2.3. Plata serviciilor de ghidaj externe aferente contractului se efectueaza în Lei la cursul de referință a BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un procent de risc valutar în mărime de 1%.

III. Încheierea contractului

III.1. Contractul se considera incheiat in momentul in care urmatoarele conditii au fost indeplinite: a) turistul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Prestator si achita avansul aferent serviciilor de ghidaj.

III.2. Prezentul contract este pus integral la dispoziția turistului pe wesite-ul www.aventurasisocializare.ro si ulterior rezervarii serviciilor de ghidaj va fi trimis la adresa de e-mail furnizata de turist. Obligația de informare a turistului este considerată îndeplinită prin transmiterea pe adresa personala de e-mail, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de ghidaj.

IV. Drepturile si obligatiile Prestatorului

IV.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile contractate cu profesionalism, folosind personal calificat.

IV.2. Prestatorul este răspunzătoar pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care Prestatorul nu le putea prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: prognoza meteo nefavorabilă, risc de viitura, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Prestatorul nu este răspunzătoar pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje, etc.

c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

d) Atunci cand Prestatorul intalneste o situatie de urgenta, fara legatura cu evenimentul, in care prin pregatirea sa, Prestatorul ar putea interveni si salva persoane aflate in dificultate, inclusiv dar fara a se limita la: accidente, rataciri, etc.

IV.3 În situatia amanarii sau anularii unui eveniment din orice motive, există 3 variante de alocare a sumei achitate:

a) În cazul amânării evenimentului pentru o altă perioadă, suma achitată se poate aloca pentru evenimentul din acea perioadă cu condiția achitării diferenței de bani în cazul în care prețul s-a modificat sau restituirii diferenței de bani în cazul în care prețul a scăzut;

b) Contravaloarea achitată se poate folosi pentru achiziționarea altor evenimente din oferta Prestatorului cu condiția achitării diferenței de bani în cazul în care prețul evenimentului dorit este mai mare, sau restituirii diferenței de bani în cazul în care prețul evenimentului dorit este mai mic;

c) Suma platita se poate recupera integral in baza unei solicitari scrise, transmisa de catre turist pe adersa de e-mail: office@aventurasisocializare.ro. Solcitarea trebuie sa contina datele de indentificare ale turistului, valoarea solicitata, precum si contul si banca la care turistul detine cont.

IV.4. Daca nu sunt deja mentionate in descrierea pachetului de servicii, Prestatorul are obligația să furnizeze turistului prin mijloacele de comunicare agreate, cu cel puțin 3 zile înainte de dată plecării, următoarele informații:

a) ora și locul plecării;

b) echipamentul minim necesar;

c) datele de contact;

d) pentru călătoriile minorilor neansoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

IV.5 In situatia in care Prestatorul este nevoit sa modifice una sau mai multe dintre prevederile esentiale ale serviciilor oferite ce fac obiectul contractului, Prestatorul, are obligatia sa notifice turistul, prin modalitatea de comunicare agreata, cu cel putin zece zile calendaristice inainte de data plecarii pentru evenimentele externe, respectiv trei zile in cazul evenimentelor interne.

IV.6 In acest caz, daca turistul nu este de acord cu modificarile propuse, are dreptul sa denunte unilateral contractul, prin aceeasi modalitate, in termen de cinci zile calendaristice pentru evenimentele externe, respective doua zile calendaristice pentru evenimentele interne, de la data transmiterii propunerii de modificare.

IV.7 Daca turistul nu denunta unilateral contractul sau depaseste perioada de notificare se considera ca acesta a acceptat tacit modificarile propuse.

V. Drepturile si obligatiile Turistului

V.1. In cazul in care Turistul nu poate sa participe personal la evenimentul contractat, independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate:

a) sa-si exercite dreptul de retragere cu minimum 14 zile calendaristice inainte de data evenimentului. Dreptul de retragere trebuie sa fie exprimat neechivoc de catre turist, cu informarea Prestatorului prin email.

În situația exercitării dreptului de retragere, Prestatorul are obligația de a rambursa turistului toate sumele primite nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat cu privire la decizia de retragere. In cazul in care dreptul de retragere este exercitat cu mai putin de 14 zile calendaristice inainte de data evenimentului, sumele de bani achitate catre Prestator nu se returneaza si nu pot fi folosite pentru alte evenimente.

b) sa cesioneze drepturile si obligatiile ce ii revin din prezentul contract unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile evenimentului contractat, cu obligatia de a anunta in scris Prestatorul cu cel putin 10 zile calendaristice inaintea datei de plecare pentru evenimentele externe respectiv 2 zile calendaristice pentru evenimentele interne.

In acest caz, de la data notificarii, terta persoana se substituie in drepturile Turistului, inclusiv in ceea ce priveste declaratia de asumare a responsabilitatii disponibila pe site-ul de internet www.aventurasisocializare.ro.

V.2. In cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea poate fi efectuata numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia cesiunii.

V.3. In cazul in care Prestatorul, cu cel putin 48 de ore inaintea datei de plecare, informeaza Turistul ca nu mai poate presta serviciile contractate (ceea ce echivaleaza cu denuntarea unilaterala la initiativa Prestatorului), Turistul are dreptul:

a) sa primeasca la acelasi pret un alt pachet de servicii de ghidaj de calitate echivalenta sau superioara, propus de Prestator pentru aceeasi sau pentru o alta perioada de timp;

b) să primeasca un pachet de servicii de ghidaj de calitate inferioară propus de Prestator, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ dintre cele două pachete de servicii, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

V.4. În toate cazurile menţionate la pct. V.3., turistul are dreptul să solicite Prestatorului şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat pe site-ul www.aventurasisocializare.ro, corespunzător fiecărui eveniment în parte;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare;

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

V.5. Neprezentarea Turistului la locul/locurile de intalnire communicate de Prestator in descrierea pachetului de servicii sau parasirea locatiilor in care serviciile urmeaza a fi prestate echivaleaza cu denuntarea unilaterala a contractului la initiativa sa.

V.6. Turistul se obliga ca pe intreaga perioada de derulare a contractului sa respecte indicatiile si instructiunile personalului Prestatorului si sa poarte intreg echipamentul de protectie indicat de catre personalul Prestatorului.

V.7. Turistul este direct responsabil pentru orice prejudicii generate din culpa sa asupra sa, a tertilor, in spatiile de cazare, mijloacele de transport sau la locatiile vizitate in conformitate cu prevederile pachetului de servicii.

V.8. Cumparatorul este direct responsabil pentru distrugerea, pierderea sau prejudicierea echipamentului pus la dispozitie de catre Prestator in vederea indeplinirii obiectului contractului. Obiectul de echipament pierdut sau distrus de catre Cumparator prin utilizare inadecvata va fi inlocuit pe loc de catre Cumparator cu un produs identic sau se va achita pe loc contravaloarea acestuia.

V.9. În cazul în care o singură persoană achizitioneaza servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

V.10. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia potrivit destinației lor. Prestatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui aliniat.

V.11. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite de Prestator. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

V.12. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

V.13. Turistul are obligația:

a) să respecte itinerariul recomandat și să nu se abată de la traseul stabilit de organizatori;

b) să respecte indicațiile organizatorilor și să aibă un comportament civilizat cu toate persoanele prezente sau întâlnite în timpul desfășurării evenimentului (turiștii, șoferii, angajații punctelor de atracție turistică, angajații punctelor de cazare etc);

c) să nu consume băuturi alcoolice pe traseu sau alte substanțe interzise de lege, să nu fumeze în mijloacele de transport, în locurile publice închise unde nu este permis fumatul, nici în timpul desfășurării activităților specifice turismului montan;

d) să nu distrugă bunurile existente în mijloacele de transport, la locul de cazare sau cele întâlnite la vizitarea atracțiilor turistice, să nu arunce resturi alimentare, ambalaje sau orice alte materiale care nu sunt biodegradabile în afara locurilor special amenajate;

e) să înștiințeze organizatorii în cazul apariției oricăror probleme apărute în timpul desfășurării evenimentelor și să nu efectueze acțiuni care necesită efort fizic în cazul apariției problemelor medicale.

VI. Reclamații

VI.1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta poate întocmi o sesizare în scris, clar si explicit, in maximum 5 zile calendaristice de la incheierea furnizarii serviciilor prestate, cu privire la deficiențele constatate. Aceasta sesizare ce se va transmite Prestatorului prin metodele de comunicare agreate in termenul cel mai scurt.

VI.2. Prestatorul, va acționa imediat pentru soluționarea sesizării urmând ca, în termen de 15 zile calendaristice, să comunice turistului modul de solutionare a sesizarii.

VII. Dispozitii finale

VII.1. Prin semnarea acestui contract turistul este de acord cu realizarea de fotografii si clipuri video in cadrul evenimentului, pe care Prestatorul le poate folosi in scopuri de marketing, postări pe rețelele de socializare și / sau pe website-ul www.aventurasisocializare.ro.

VII.2. Participarea la evenimente și la activitățile din cadrul acestora se face voluntar, pe propria răspundere, fiecare persoană consimțind că nu a fost forțată, obligată în niciun fel să participe.

VII.3. Participanții își asumă răspunderea pentru faptele lor și urmările acestora și pentru orice probleme apărute în urma desfășurării activităților din cadrul evenimentelor.

VII.4. În cazul nerespectării regulilor menționate mai sus, Prestatorul este absolvit de orice responsabilitate privind eventualele accidentări sau evenimente neplăcute.

Turistul, (numele și prenumele). ………………………………………………………………………….

Semnătura. …………………………………………………….

ANEXA 1

Declarație de asumare a răspunderii pentru activitati de turism de Aventura

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE

• Că sunt apt/ă din punct de vedere medical și într-o formă fizică și psihică corespunzătoare pentru a participa la activitate.

• Ca nu mă aflu sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor și declar că sunt apt/ă fizic, pentru participarea la eveniment și nu am fost sfătuit să nu particip la acest eveniment de către un medic;

• Mi-au fost aduse la cunoștință riscurile și pericolele și conștientizez că activitatea implică riscuri cunoscute sau nu, pot exista accidentări și răniri ale subsemnatului sau ale celorlalți participanți și îmi asum conștient și de bună voie riscurile și pericolele participării la activitate.

• Că înțeleg și accept că pot apărea situaţii in timpul evenimentului, care pot fi dincolo de controlul Organizatorilor, şi eu va trebui să acţionez astfel încât să nu pun în pericol propria persoană sau a altor terţi.

• Sunt de acord să desfășor această activitate potrivit regulilor care mi-au fost explicate și prezentate și voi urma indicațiile date de însoțitorul de grup.

• Mă oblig să comunic însoțitorului de grup dacă observ aspecte care ar putea amenința siguranța mea sau a celorlalți participanți la activitate,.

• Înteleg că daca nu folosesc echipamentul de siguranță și protecție așa cum mi-a fost explicat de către însoțitorul de grup sau îl folosesc în mod defectuos pot suferi răniri grave sau chiar decesul. Înțeleg că este exclusiv responsabilitatea mea să folosesc echipamentul de protecție și siguranță.

• Că nu am nicio pretenție fată de organizatorul activității în a folosi imaginile foto și video realizate în timpul activității în care sunt surprins cu angajamentul ferm al Organizatorului că nu va folosi aceste imagini în alte scopuri decât promovarea activității, la elaborarea afișelor, și pentru alte materiale informative dedicate.

• Declar că am 18 ani împliniți.

• Prin aceasta sunt de accord cu ceea ce a fost prezentat mai sus și am luat la cunoștință de conținutul regulilor de siguranță. Am citit fiecare punct al actului, l-am inteles, mi l-am însușit și semnez de buna voie și fără nici o constrângere din partea nimănui.

Descarca contractul cadru si declaratia in format pdf. (descarca fisier pdf...)